Tư vấn/Giải đáp nóng 0932.107.187

Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài được xác định như thế nào?

Thứ ba, 30/04/2013 14:53

Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được xác định theo thỏa thuận giữa người tham gia bảo hiểm và người bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về người và hành lý.

Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc đại diện người tham gia bảo hiểm nộp cho người bảo hiểm khi ký HĐBH. Phí bảo hiểm nộp bằng loại tiền nào, số tiền bảo hiểm được trả bằng loại tiền đó.